KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI, İŞLENMESİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME VE GİZLİLİK POLİTİKASI

10.09.2017

SEVİNÇLİ ÇOCUKLAR ANAOKULU KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE DAİR AYDINLATMA METNİ VE GİZLİLİK POLİTİKASI SEVİNÇLİ ÇOCUKLAR ANAOKULU olarak; kişisel verilerinizin gizliliği ve güvenliğine önem verilmekte ve özel hayatın gizliliği başta olmak üzere, Anayasa ile güvence altına alınan temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alınması ilkeleri azami hassasiyetle gözetilmektedir. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince iletmiş olduğunuz her türlü kişisel verilerinizi (ad, soyad, T.C. No, adres, doğum yeri, doğum tarihi vb) ve yine her türlü özel nitelikli verilerinizi (sağlık bilgileri, biyometrik ve genetik bilgileri, kılık kıyafet, dernek, vakıf, sendika üyeliği, ceza mahkumiyeti, güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri, dini, etnik vb her türlü veriler) içeren her türlü bilgi ve belge SEVİNÇLİ ÇOCUKLAR ANAOKULU tarafından veri sorumlusu sıfatıyla ilgili kanundaki düzenlemelere uygun olarak işlenebilmekte, kaydedilebilmekte, depolanabilmekte, hizmetleri devam ettirebilmek amacıyla güncellenebilip muhafaza edilebilmekte, 3. kişilere aktarabilmekte, paylaşılabilmekte ve anonim hale getirebilmektedir. SEVİNÇLİ ÇOCUKLAR ANAOKULU tüm bu kapsamda ilgili kanun ve mevzuat gereğince işlenen kişisel verileri korumak için gerekli tüm idari ve teknik tedbirleri almaktadır. KVK kanunu gereğince kişisel veriler, hukuka ve dürüstlük kuralına uygun işlenmekte, verilerin doğruluğu sağlanmakta ve gerektiğinde güncellenmektedir. Verilerin belirli, açık ve meşru amaçlar için işleme, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü işleme, ilgili mevzuatta öngörülen süre kadar veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmesine dikkat edilmektedir. İşlenen verilerin KVK Kanunu’nda tanımlandığı şekilde özel nitelikli kişisel veri olması halinde; sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, ayrıca Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınması şarttır. I. KVK KANUNU GEREĞİNCE GENEL BİLGİLENDİRME 1.1. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri Kişisel verileriniz; eğitim ve öğretim faaliyeti kapsamında gerçekleştirilecek ve eğitim ve öğretim hizmeti süreçlerinde kullanılmak üzere, öğrenci kayıt sözleşmesi ve benzeri tüm bilgi belgeler, ilgili tüm kanun ve yönetmelikler gereğince faaliyetlerimizin yerine getirilmesi, sürdürülebilmesi, yürütülmesi, geliştirilmesi, hizmet ve faaliyetlere yönelik tanıtım, kampanya ve benzeri faaliyetlerin yapılması, davet, yeni uygulamaların bildirilmesi, tanzim edilen veya edilecek sözleşmelerin gereğinin yerine getirilmesi, planlama, istatistik, memnuniyet anketlerinin yapılması, güvenliğin sağlanması, e-mail ortamında, e-postalar, e-bülten üyelikleri, sosyal medya paylaşımları, düzenlenen etkinliklerde doldurulan basılı formlar, çalışan adaylarla yüz yüze yapılan mülakat sırasında veya yazılı başvuru formu, elektronik ortamda dijital başvuru formu gönderilmesi veya e-posta, kargo, ve benzeri yöntemlerle özgeçmişlerini göndermeleri halinde veya danışmanlık firmaları veya telefon gibi araçlarla ve adayın ilettiği bilgilerin teyidini sağlayan kontrol ve araştırmalar sebebiyle işe alım süreçlerinde toplanan kişisel verileri ile işin niteliğine göre

toplanan özel nitelikli kişisel verileri, iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin idamesi, hukuki ve mali işler ve benzeri ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi, uygulanması, insan kaynakları, muhasebe politikalarının yürütülmesi, fiziksel güvenlik ve denetimin sağlanması, yurt içi ve uluslar arası mevzuata uyum, kamu kuruluşlarınca veya diğer otoritelerce istenen bilgi aktarımı, saklama, raporlama yükümlülüklerine uyulması, tarafınıza daha iyi ve daha güvenilir hizmet verilebilmesi ve kesintisiz sürdürülebilmesi için KVK Kanunun 5. ve 6. Maddelerinde belirlenen şartlar ve amaçlar dahilinde işlenmektedir. 1.2. Kişisel Verilerin Muhafaza Edilme Süresi SEVİNÇLİ ÇOCUKLAR ANAOKULU, kişisel verileri ancak ilgili mevzuatta belirtildiği veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmektedir. Bu kapsamda, öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediğini tespit etmekte, bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranmakta, bir süre belirlenmemişse kişisel verileri işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklamaktadır. Sürenin bitimi veya işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. 1.3. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi Kişisel Verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, internet sitemiz, sosyal medya mecralarımız, iş ilişkisi içerisinde olduğumuz ve/veya faaliyetlerimizin tamamlayıcısı niteliğinde hizmet aldığımız taraflar, anlaşmalı kuruluşlar ve benzeri diğer kanalları aracılığı ile sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilmektedir. 1.4. Kişisel Verilerin Aktarılması Kişisel Verileriniz, SEVİNÇLİ ÇOCUKLAR ANAOKULU faaliyetleri çerçevesinde amaçlarının yerine getirilmesi, eğitim ve öğretim hizmetlerinin gereği kapsamında, strateji belirlenmesi ve uygulanması, insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini için, mezun derneklerine, şirket görevlileri, hissedarları, çalışanları, iş ortakları, hizmet alınan kişi veya 3. kişiler, hukuk, mali ve vergi danışmanları, denetçileri, danışman, kuruluş veya şahıslar SGK gibi otoriteler, bakanlıklar, yargı mercileri gibi kanunen yetkili kılınan tüm kamu kurum ve kuruluşları ve/veya yurt dışına KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde sayılan şartlar ve amaçlar çerçevesinde aktarılabilecektir. Yurt dışına aktarılması halinde, kişisel verinin aktarılacağı yabancı ülkede yeterli korumanın bulunması gerekli olup, yeterli korumanın bulunmaması durumunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve Kurul’un izninin bulunması hususlarına riayet edilecektir. II. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN KVK KANUNU 11. MADDE GEREĞİNCE HAKLARI a. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, b. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, c. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, d. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, e. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, f. KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, g. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin

kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz. Paylaştığınız bilgilerin/verilerin doğru olması ve güncel bir şekilde muhafaza edilmesi, KVK Kanunu anlamında veri üzerinde sahip olunan hakların kullanabilmesi ve ilgili diğer mevzuat açısından önemli olup, yanlış bilgi verilmesinden doğacak sorumluluklar tamamen size aittir. KVK Kanunu’nun 11. Maddesinde belirtilen haklarınızı, düzenlemenin yürürlük tarihi olan 07.10.2016 tarihinden itibaren kullanabilirsiniz. Paylaştığınız bilgilerin/verilerin doğru olması, doğru olarak aktarılmış olması önemli olup, bu husus haklarınızı kullanabilmeniz için gereklidir ve yanlış ya da hatalı bilgi verilmesinden doğacak sorumluluk size aittir. Taleplerinizin yerine getirilmesi için yapacağımız masrafları, KVK Kanunu’nun Veri Sorumlusuna Başvuru Başlıklı 13. Maddesi’nde düzenlenen tarifeye göre sizden talep etme hakkımız saklı tutulmuştur. III. KVK KANUNU GEREĞİNCE KİŞİSEL VERİLERİN, İLGİLİ KİŞİNİN AÇIK RIZASI ARANMAKSIZIN İŞLENEBİLECEĞİ DURUMLAR a. Kanunlarda açıkça öngörülmesi. b. Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması. c. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması. ç. Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması. d. İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması. e. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması. f. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması. IV. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ KVK KANUNU’NDA BELİRLENMİŞ İLKELER SEVİNÇLİ ÇOCUKLAR ANAOKULU, kişisel verilerin korunması ve işlenmesiyle ilgili olarak, Anayasa’ya, KVK Kanunu’nda yer alan genel ilkelere ve ilgili diğer mevzuatlara uygun hareket etmekte olup; ayrıca aşağıdaki ilkelere de büyük önem ve titizlikle riayet etmektedir: a. Kişisel Veri İşleme Faaliyetlerinin Hukuka ve Dürüstlük Kuralına Uygun Olması b. Kişisel Verilerin Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olmasının Sağlanması c. Kişisel Verilerin Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla İşlenmesi d. İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma e. İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç İçin Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Etme V. BİNA/TESİS GİRİŞLERİ ve BİNA/TESİS İÇERİSİNDE KİŞİSEL VERİ İŞLEME ETKİNLİKLERİ (Kamera Kaydı, Ziyaretçilere Sağlanan İnternet Erişimleri, Misafir İsim Soyadlarının Kaydedilmesi) SEVİNÇLİ ÇOCUKLAR ANAOKULU tarafından güvenliğin sağlanması ve işleyişin sürdürülebilmesi

amacıyla, okul bina ve eklentilerinde (iç ve dış) güvenlik kamerasıyla izleme faaliyeti yapılmakta, misafir giriş çıkışlarının takibe alınmaktadır. İş bu takip ile; Anayasa, KVK Kanunu ve ilgili diğer mevzuata uygun kişisel veri işlemesi yapılmaktadır. Bina girişlerinde ve bina içerisinde kamera ile izleme sistemi vasıtasıyla ziyaretçilerimizin görüntü kayıtları, güvenilirliğini sağlamak, hizmet kalitesini arttırmak, ziyaretçilerin ve diğer kişilerin güvenliğini sağlamak gibi amaçlarla alınmakta ve bu amaçla veri işleme faaliyetinde bulunulmaktadır. Dijital ortamda kaydedilen ve muhafaza edilen kayıtlara yalnızca sınırlı sayıda SEVİNÇLİ ÇOCUKLAR ANAOKULU çalışanının erişimi bulunmakta ve gizlilik taahhütnamesi ile erişilen verilerin gizliliğini koruyacağını beyan etmektedir. Canlı kamera görüntülerini ise, kurumumuzda sadece yetkili kişiler tarafında izleyebilmektedir. KVK Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak, kamera ile izleme faaliyeti sonucunda elde edilen kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması için gerekli teknik ve idari tedbirler alınmaktadır. Bina/tesis ve diğer kişilerin güvenliğini sağlamak için kurulmuş olan güvenlik kameraları ile, kanuna ve amacına uygun bir şekilde, misafir giriş çıkış işlemlerinde kişisel veriler işlenmektedir. Hiçbir şekilde mahremiyet ihlali yapılmamakta, (tuvaletler gibi) güvenlik amaçları aşılmamakta, İşbu veri işlemelerinde, ilgililer, veri sorumlusu veya yetkilendirildiği kişi tarafından KVK Kanunu’nun 10. Maddesi gereğince aydınlatılmaktadır. KVK Kanunu’nun 12. Maddesi gereğince kamera ile izleme faaliyetleri ile ilgili elde edilen kişisel verilerin güvenliğini sağlamak için gerekli her tür idari ve teknik tedbirler alınmakta, kanunlara göre belirlenmiş ve amacını aşmayacak süre kadar saklanmaktadır. Bu kayıtlara erişim/izleme, sadece sınırlı sayıda ve gizlilik taahhüdünde bulunan kişiler tarafından yapılmakta, ilgili veriler fiziki ortamda veri kayıt sistemine kaydedilmektedir. SEVİNÇLİ ÇOCUKLAR ANAOKULU olarak, misafir olarak Kurumumuzun binalarına gelen kişilerin isim ve soyadları gerek güvenlik, gerek se Kurumumuzun politikasının ve işleyişinin gereği kaydedilebilmekte olup, ilgili bilgiler elde edilirken kişisel veriler kanun’a uygun olarak korunup işlenmekte, Kurumumuz nezdinde asılan ya da diğer şekillerde misafirlerin erişimine açılan yazılar aracılığıyla söz konusu kişisel veri sahipleri Kanun kapsamında aydınlatılmaktadırlar. Misafir giriş-çıkış takibi yapılması amacıyla elde edilen kişisel veriler; yalnızca bu amaçla işlenmekte ya da fiziki ortamda veri kayıt sistemine kaydedilmektedir. VI. WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI VE GİZLİLİK POLİTİKAMIZ İşbu Gizlilik Politikası, http://www.sevinclicocuklaranaokulu.com adresi ile ilgili hizmetleri sunarken, kişisel verilerinize ilişkin politikamızı içermektedir. Bizimle paylaşmış olduğunuz tüm kişisel verileriniz, SEVİNÇLİ ÇOCUKLAR ANAOKULU nezdinde yer alan veri tabanında 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu md. 12 doğrultusunda gizli olarak saklanacaktır ve ticari amaçlarla üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır. Kişisel veri barındıran bilişim sistemlerinin yetkisiz erişimlere ve hukuka aykırı veri işlemelere karşı korunmasını sağlamak amacıyla her türlü güvenlik tedbirleri almaktadır. Kurumumuzun Web Sitesinde, kullanıcı kimliği ile giriş yapan ilgililer, iş başvurusu yapanlar, önerilerde bulunanlar ve benzeri amaçlarla siteyi kullananlar, Web Sitemize üye olurlarken; ad, soyad, e-posta gibi paylaşacakları kişisel verileri 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu md. 5/f.1 ve md. 6/f.2 uyarınca tamamen kendi istek ve açık rızaları ile paylaştıklarını, kendilerini

bilgilendirmek, tanıtmak, kendilerine daha iyi hizmet sunulabilmesi, yaptıkları başvuru veya şikâyetler ve diğer ilgili alanlar ile yeniliklerinden haberdar edilmek amacıyla kendilerince talep edildiğini kabul ederler. Web Sitesi’ni ziyaretleri sırasında, yer sağlayıcı olarak, 5651 Sayılı Kanun md. 2/f.1, j bendi uyarınca trafik bilgileriniz işlenebilmektedir. Kullanıcılar Web Sitesi üzerinde paylaştıkları bilgilerin doğru olmasının ve güncel bir şekilde muhafaza edilmesinin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu anlamında kişisel verileri üzerinde sahip oldukları hakları kullanabilmeleri ve ilgili diğer mevzuat açısından önemli olduğunu bildiklerini ve yanlış bilgi verilmesinde doğacak sorumlulukların tamamen kendilerine ait olacağını kabul ve beyan etmişlerdir. Paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz ilgili değişiklik ve/veya güncellemeleri yapma hakkınız mevcuttur. Kullanıcılar, Web Sitesi üzerinde bir başka Web Sitesine veya içeriğe erişim imkanı tanıyan Link'ler olabileceğini, doğruluğunun veya yeterliliğinin Kurumumuz ile ilgisi olmadığını ve Kurumumuzun bu sitelerin içerdiği bilgilerin doğruluğunu garanti etmediğini ve bu sitelerde yer alan içeriklerden dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını, bu sitelerin kullanımı sebebiyle doğabilecek veya olası, maddi veya manevi ve her türlü zararlar dahil olmak üzere herhangi bir zararlardan Kurumumuzun sorumlu olmadığını ve Web Sitesi üzerinde Kurumumuza veya üçüncü bir kişi veya kuruluşa ait herhangi bir yazı, haber, yorum, görüntü, resim, şekil, ve benzeri materyaller olması halinde, bunların Kurumumuzun izni olmadan kopyalanamayacağını, değiştirilemeyeceğini, çoğaltılamayacağını, yayınlanamayacağını, veya müdahale edilemeyeceğini kabul ve beyan etmişlerdir. VII. KANUNUN YAYIM VE YÜRÜRLÜK TARİHİ İş bu kanun, 07.04.2016 tarihinde yayımlanmış olup; ilgili kanunun 8. maddesi, (Kişisel verilerin aktarılması), 9. maddesi, (Kişisel verilerin yurt dışına aktarılması), 11. maddesi, (İlgili kişilerin hakları), 13. maddesi, (Veri sorumlusuna başvuru ), 14. maddesi, (Kurula Şikayet), 15. maddesi, (Şikayet üzerine veya resen incelemenin usul ve esasları), 16. maddesi, (Veri Sorumluları Sicili), 17. maddesi, (Suçlar) ve 18. maddesi, (Kabahatler); yayımı tarihinden altı ay sonraki tarih olan 07 Ekim 2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Diğer maddeleri, yayımı tarihi olan 07.04.2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 7 Nisan 2016 tarihinden önce işlenmiş kişisel veriler, 7 Nisan 2018 tarihine kadar KVK Kanunu’na uyumlu hale getirilecek veya silinecek, ya da anonim hale getirilecektir. VIII. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE DAİR AYDINLATMA METNİNDE VE GİZLİLİK POLİTİKASINDA YER ALAN İLGİLİLER SEVİNÇLİ ÇOCUKLAR ANAOKULU tarafından kişisel verileri işlenen tüm gerçek kişiler-öğrenci, burslu öğrenci, veli, çalışan, çalışan adayları, mütevelli heyeti üyeleri, yönetim kurulu üyeleri/yetkilileri, tedarikçi, işbirliği içinde olunan kurumlar, işbirliği içinde olduğumuz kurumların çalışanları, hissedarları ve yetkilileri başta olmak üzere, yazılı ve/veya sözlü ortamda ve/veya elektronik ortamda doğrudan veya dolaylı paylaşan veya SEVİNÇLİ ÇOCUKLAR ANAOKULU tarafından elde edilmesine imkan veren kişiler - Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasına ilişkin iş bu dokümanların hiçbiri, SEVİNÇLİ ÇOCUKLAR ANAOKULU’nun yazılı izni alınmaksızın kopyalanamaz, çoğaltılamaz.